Poškození hospodářskými zvířaty

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina druhů dřevin

POPIS POŠKOZENÍ: Důsledky opakované úmyslné pastvy na lesních okrajích a v lesních porostech. Mezi přímá poškození patří  intenzivní spásání listí listnáčů, okus pupenů a letorostů a ohryz kůry vedoucí postupně k úhynu dřevin nebo k vytváření tzv. okusových forem, tj. dřevin se zakrslým vzrůstem, pahýlovitým větvením a zahoustlým vzhledem. Následně dochází k rozvolnění lesních porostů, k mizení některých druhů dřevin, k zvýšenému osídlení stromů dřevokaznými houbami (díky četným poraněním kmene ohryzem), k znemožnění obnovy lesa, k rozvoji eroze pohybem dobytka, k narušení (ustupování) hranice lesa, k narušení sukcese, ke změnám v chemismu půdy (přísun dusíku defekací). Nepřímo vlivem pastvy narůstá riziko vzniku lesních požárů, díky posunu hranice lesa dochází k zvýšení rizika lavin, k změně odtokových poměrů vedoucí k častějším a silnějším škodám vodní erozí a povodněmi.

Paragrafem 20, odstavcem 1, písmenem n lesního zákona (289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty. V současnosti tak lze v ČR najít pouze známky dřívější pastvy odrážející se v charakteru porostů či jejich struktuře nebo v existenci některých bezlesí. Poškození lesních porostů lze v Evropě v současnosti nalézt zejména v karpatských zemích.