Čarověníky vzniklé pupenovou somatickou mutací

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: různé druhy dřevin, u nás častější u jehličnanů, zejména u borovice lesní (Pinus sylvestris).

POPIS POŠKOZENÍ: Jde o chomáčovitý, metlovitý či kulovitý útvar na stromech a keřích, který je tvořen shlukem abnormálně (zakrněle) rostoucích větví, vyrůstajících na dřevině bez obvyklé pravidelnosti a zákonitosti. Mohou mít také odlišné zabarvení, tvar a uspořádání jehlic či listů. Obecně mohou vznikat buď působením jiného organismu (houby, viry, fytoplazmy, vyšší rostliny anebo živočichové) nebo genetickou změnou (somatické pupenové mutace či gametické mutace).  Pokud se změněný růst týká celé rostliny, jedná se většinou o gametickou mutaci. U čarověníků, které postihují jen jednu větev či obecně část stromu, je často příčinou právě somatická pupenová mutace.

VÝSKYT: Obecně je výskyt pravděpodobnější na lokalitách, které jsou pro daný druh extrémní a tím je i větší pravděpodobnost vzniku mutace, např. u borovice lesní na rašeliništích či na velmi suchých lokalitách na píscích.

VÝZNAM A OCHRANA: Čarověníky vzniklé mutací jsou dlouhodobě vyhledávány jako zdroj pro získávání nových kultivarů. Ochranná opatření nejsou ani potřebná, ani možná.