ohňovec statný

Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin

SYNONYMUM: Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä

HOSTITELSKÉ DŘEVINY: duby (Quercus spp.), kaštanovníky (Castanea spp.), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a další listnáče.

SYMPTOMY: zavalité, robustní plodnice na kmeni.

PLODNICE: víceleté, zpočátku poduškovité, později kopytovitého až bobulovitého tvaru, okraj plodnic tupý, barva hnědá až rezavě hnědá, povrch  rozpraskaný, často porostlý zelenou zrněnkou – řasami, dužnina je pevná, rezavohnědá, mírně našedlá.

HNILOBA: bílá, rychle se šířící od místa vniknutí infekce celým kmenem.

VÝZNAM A OCHRANA: při silně rozvinuté hnilobě dochází k rozlomení kmene.

MOŽNOST ZÁMĚNY: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) plodnice má bílé ústí rourek, ohňovec hrbolatý (Phellinus torulosus) má nepravidelný tvar plodnice, narůstá hlavně na bázích dřevin, častý je na pařezech.