Houby a řasovky

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

Hostitel: líska obecná (Corylus avellana).
Výskyt: USA a Kanada.
Symptomy: odumírání letorostů a větviček, patogen kolonizuje dlouhodobě kambium, floém a sekundární xylém, po dlouhodobé kolonizaci vznikají nekrózy na kůře, patogen bývá dlouhodobě latentní, bez symptomů.
VÍCE ZDE: EPPO

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

Hostitel: Prunus spp.
Výskyt: USA, Kanada, Mexiko.
Symptomy: na větvičkách vyrůstají černé, nápadné, popraskané askokarpy, jsou nepravidelného tvaru, většinou protáhle obrůstající větvičku.
VÍCE ZDE: EPPO, CABI, MESSIAH.EDU

Atropellis spp. [1ATRPG] – korová nekróza borovice

Hostitel: borovice (Pinus spp.).
Výskyt: USA a Kanada.
Symptomy: nekrózy a z nich v jejich okolí vytékající pryskyřice, pod kůrou je dřevo výrazně tmavě modře zbarvené, skoro černé, kůra neopadává, nápadné je rychlé usychání a odumírání větví v koruně.
VÍCE ZDE: EAGRI, EPPO

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka [PHYOPI]

Hostitel: hrušně (Pyrus spp.), jabloně (Malus spp.), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica), kdouloň obecná (Cydonia oblonga).
Výskyt: Čína, Japonsko, Korea.
Symptomy: hniloba plodů a bradavičnaté výrůstky na kůře kmene a větví, ty postupně uvadají a odumírají.
VÍCE ZDE: EPPO

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA] – vadnutí dubů,  (anamorfa: Ceratocystis fagacearum)

Hostitel: duby (Quercus spp.).
Výskyt: USA.
Symptomy: velmi variabilní dle hostitele, napaden je cévní aparát a listy mění svoji původní barvu, vadnou, celé odumírají a opadávají, plodnice nacházíme pouze na odumřelých pletivech, přenašečem jsou kůrovci rodu Pseudopityophthorus a brouk Arrhenodes minutus. Přenos je možný i napadeným rostlinným materiálem.
VÍCE ZDE: EAGRI

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR] – rez

Hostitelé: medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) a smrky (Picea spp.).
Výskyt: Kanada a USA.
Symptomy: blednutí až etiolizace jehlic u smrku, na smrku narůstají čarověníky se žlutými a světlezelenými jehlicemi, na listech medvědice se objevují nachovohnědé skvrny na listech a v těchto místech narůstají oranžovohnědá telia.
VÍCE ZDE: EPPO

Cronartium spp. [1CRONG], rzi tohoto rodu s výjimkou Cronartium gentianeum Thüm., Cronartium pini (Willdenow) Jørstad a Cronartium ribicola Fischer – rez

Jsou to tzv. neevropské druhy rodu Cronartium.
Hostitelé: borovice (Pinus spp.) na nichž narůstá aeciální stádium a další rostliny z různých čeledí, kde narůstají telia. U  C. fusiforme jsou sekundárními hostiteli buk (Fagus), dub (Quercus) a kaštanovník (Castanea) a u C. quercuum také dub a kaštanovník.
Výskyt: druhy vyskytující se v Severní Americe a Asii.
Symptomy: na borovicích vznikají různé růstové deformace, které doprovázejí výrony pryskyřice, na hostitelích se stádiem telií jsou symptomy velmi variabilní a snadno zaměnitelné dalšími druhy rzí běžně se vyskytujícími na území ČR. Determinace je z tohoto důvodu velmi obtížná.
VÍCE ZDE: EAGRI

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP] – korová nekróza platanu

Hostitelé: platan východní (Platanus orientalis), p. západní (P. occidentalis) a p. javorolistý (P. × hispanica).
Výskyt: primární nález Sev. Amerika – USA, druhotné nálezy – Albánie, Francie, Itálie, Řecko, Švýcarsko.
Symptomy: napadeno je kambium a dřeviny vadnou a odumírají z důvodů postižení vaskulárních pletiv, defoliace, listy jsou chlorotické, řídké, usychají, ale hned neopadávají, nekrózy na kůře, postupně se protahují a praskají, na příčném řezu kmene tmavé hnědé skvrny vřetenovitého tvaru.
VÍCE ZDE: EAGRI

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] – rakovina kůry kaštanovníku

je karanténním škodlivým organismem a Česká republika je chráněnou zónou proti Cryphonectria parasitica (KŠO CHZ), tzn. ČR je území prosté výskytu a při podezření je povinností nález hlásit orgánům rostlinolékařské péče, v případě potvrzení nálezu se přistupuje k eradikaci pod dohledem pracovníků rostlinolékařské péče viz  EAGRI.

Hostitelé: kaštanovník setý (Castanea sativa), dub (Quercus spp.). Výskyt: původní v jihovýchodní Asii, v současnosti v Evropě tam, kde se kaštanovníky vyskytují, ale i v  Asii, v Africe (Tunisko), v Severní Americe (USA, Kanada) a v Austrálii. V České republice byly pozitivní nálezy eradikovány a jsou prováděny opakované úřední průzkumy pracovníky ÚKZÚZ.             
Symptomy: prosychání koruny, na kmeni a větvích se borka se barví do oranžova až červena a políčkovitě praská a odlupuje se, pod ní narůstá vějířovité mycelium a narůstají plodnice  v červenooranžovém stromatu. Podrobněji k bionomii a výskytu zde.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

Hostitel: javor cukrový (Acer saccharum), houba je známá také jako saprotrof na kulatině řady dřevin.
Výskyt: Kanada a USA.
Symptomy: zmenšené žloutnoucí listy na části větví v koruně, tyto postupně odumírají a symptomy přechází na celou korunu a dřevina postupně odumírá celá, na příčném řezu kmene je charakteristické žlutozelené paprskovité zabarvení dřeva, které postupně tmavne. Hrozí velké riziko při zavlečení do Evropy aklimatizace tohoto druhu na jiné domácí druhy javorů.
VÍCE ZDE: EAGRI

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA] – spála výhonů modřínu

syn. Botryosphaeria laricina
Hostitelé: modřín (Larix spp.), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii).
Výskyt: východní Asie.
Symptomy: jehlice na mladých letorostech žloutnou až hnědnou, zpočátku neopadávají, na kmíncích a větvích jsou tmavé propadlé léze, doprovodné je ronění pryskyřice, dřeviny krní v růstu, později jsou přítomny nápadné opadané a odumřelé letorosty.
VÍCE ZDE: EAGRI

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], tzv. neevropské druhy rzí rodu Gymnosporangium

Tento rod zahrnuje pět druhů, které se liší hostitelským spektrem a původním areálem výskytu. Symptomy jsou specificky vázané na jednotlivé hostitele, obecně jsou rzi nápadné tvorbou aecií a télií, doprovodnými symptomy jsou prosychání částí korun u jehličnanů a u listnáčů se objevuje propad napadených listů v různé intenzitě.

Gymnosporangium asiaticum
Hostitelé: aeciální stádium narůstá na hrušních jako je h. hruškolistá (Pyrus pyrifolia) a další východoasijské druhy hrušní, h. obecná (P. communis), kdouloň obecná (Cydonia oblonga), kdoulovce (Chaenomeles spp.), hlohy (Crataegus spp.) a blýskavky (Photinia spp.). Teliální stádium narůstá na jalovci čínském (Juniperus chinensis) a j. polehlém (J. procumbens).
Výskyt: Severní Amerika – Kanada a USA, východ Asie ­– Čína, Japonsko, Korea, východní Rusko a Taiwan.
VÍCE ZDE: EPPO

G. clavipes
Hostitelé: aeciální stádium – jabloně (Malus spp.), kdouloň obecná (Cydonia oblonga), hlohy (Crataegus spp.), muchovníky (Amelanchier spp.), temnoplodce (Aronia spp.), kdouloň obecná (Cydonia oblonga), kdoulovce (Chaenomeles spp.), blýskavky (Photinia spp.), mišpule (Mespilus spp.), skalníky (Cotoneaster spp.), jeřáby (Sorbus spp.) a hrušeň obecná (Pyrus communis), teliální stádium – jalovec čínský (Juniperus communis) a j. virginský (J. virginiana).
Výskyt: Kanada, USA, Mexiko a Guatemala.
VÍCE ZDE: EPPO

G. globosum
Hostitelé: aeciální stádium – hlohy (Crataegus spp.), muchovníky (Amelanchier spp.), jabloně (Malus spp.), hrušně (Pyrus spp.), jeřáby (Sorbus spp.) a teliální stádium – jalovec virginský (Juniperus virginiana).
Výskyt: Kanada, USA, Mexiko.
VÍCE ZDE: EPPO

G. juniperi-virginianae
Hostitelé: aeciální stádium – jabloně (Malus spp.) a teliální stádium – jalovec virginský (Juniperus virginiana).
Výskyt: Kanada, USA.
VÍCE ZDE: EPPO

G. yamadae
Hostitelé: aeciální stádium – jabloně (Malus spp.) a teliální stádium – jalovec čínský (Juniperus chinensis).
Výskyt: USA  a vých. Asie – Japonsko, Korea a Čína.
VÍCE ZDE: EPPO

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

(syn. Inonotus sulphurascens, Phellinidium sulphurascens, Phellinus sulphurascens)
Hostitelé: douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jedle obrovská (Abies grandis).
Výskyt: Sev. Amerika.
Symptomy: dřevokazná houba, způsobuje bílou hnilobu kořenů.
VÍCE ZDE: EPPO

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

(syn. Fomitiporia weirii, Inonotus weirii, Phellinus weirii )
Hostitelé: původní hostitelé zerav řasnatý (Thuja plicata), cypřišek nutkajský (Cupressus nootkatensis), další douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jedle (Abies spp.), cypřiše (Chamaecyparis spp.), smrky (Picea spp.), borovice (Pinus spp.), a tsugy (Tsuga spp.).
Výskyt: Sev. Amerika, Asie – Čína, Japonsko.
Symptomy: dřevokazná houba, způsobuje bílou hnilobu kořenů a báze kmene, jehlice dřevin žloutnou a předčasně opadávají a následně odumírají celé dřeviny.
VÍCE ZDE: EPPO

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

(syn. Gibberella circinata)
Hostitelé: borovice (Pinus spp.), zejména borovice Elliotova (Pinus elliottii), b. bahení (P. palustris), P. patula, b. montereyská (P. radiata), b. kadidlová (P. taeda), b. virginská (P. virginiana). b. halepská (P. halepensis), b. přímořská (P. pinaster) a b. lesní (P. sylvestris), b. pokroucená (P. contorta) a b. vejmutovka (P. strobus). b. hustokvětá (P. densiflora) a b. Thunbergova (P. thunbergii) … a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii).
Výskyt: USA, Mexiko, Haiti, Chile, Uruguayi, Jihoafrická republika, Japonsko, Evropa – Portugalsko, Španělsko a Francie.
Symptomy: u semenáčků hniloba hypokotylu a odumírání, u starších dřevin u kořenového systému hnědé diskolorace a rozklad povrchové vrstvy kořenů, žloutnutí, hnědnutí až červenání jehličí, při povrchu půdy je pletivo pod kůrou prosáklé pryskyřicí, rakovina a odumírání tenkých větví, jehličí vadne, červená a hnědne, výtok pryskyřice, až odumírání celých dřevin.
VÍCE ZDE: EAGRI

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

Hostitelé: ořešák černý (Juglans nigra), o. popelavý (J. cinerea), J. californica, J. major, J. hindsii, o. královský – vlašský (J. regia), lapina (Pterocarya spp.).
Výskyt: USA, Evropa – Itálie.
Symptomy: žloutnutí, vadnutí a zasychání listů počátkem léta, později listy zhnědnou, odstávají, opadnou až na jaře příštího roku, následně odumírání větví a řídnutí koruny, někdy až odumření celého stromu (za 2–4 roky), na povrchu kůry větví jsou výletové otvory dospělců přenašeče lýkožrouta Pityophthorus juglandis, po naříznutí kůry čočkovité a v pokročilém stadiu nepravidelné zčernalé nekrotické léze, pod kůrou viditelné požerky larev přenašeče a odumřelé lýko, doprovodné odlupování kůry.
VÍCE ZDE: EAGRI

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA] – rez

Hostitel: jedlovec (Tsuga spp.).
Výskyt: Sev. Amerika – USA, Kanada.
Symptomy: jehlice po vyrašení zežloutnou, uvadají, ohýbají se a opadávají, letorosty se stáčejí a vypadají jako ožehnuté požárem, šišky netvoří semena, jsou deformované.
VÍCE ZDE: EAGRI

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT] – rez

Hostitelé: borovice (Pinus spp.), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jedlovce (Tsuga spp.), modříny (Larix spp.), topoly (Populus spp.).
Výskyt: původní Sev. Amerika – Kanada a USA, dále v Mexiko, již. Amerika, Jihoafrická republika, Zimbabwe, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, v Evropě – Belgie, Francie, Portugalsko a Španělsko.
Symptomy: na listech topolu se tvoří žlutooranžové skvrny a na nich narůstají uredia, takto napadené listy rychle usychají a opadávají, na jehličnanech se na jaře objevují na jehlicích žluté aecie, které postupně dozrávají a hnědnou.
VÍCE ZDE: EAGRI

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

(syn. Mycosphaerella larici-leptolepis)
Hostitelé: modříny (Larix spp.). Výskyt: východní Asie – Čína, Japonsko, Korea.
Symptomy: podobná v projevu sypavkám, v červnu se objevují první skvrny na jehlicích, jejich okolí je žluté, skvrny se postupně spojují a zhnědlé jsou celé jehlice, opadávají, větší intenzita napadení je ve spodní části koruny, nejvíce jsou symptomy patrné v létě a na podzim.
VÍCE ZDE: EPPO

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA] – fytoftorové odumírání

Hostitelé: ve světě široké spektrum druhů dřevin, v Evropě byla potvrzeny kaliny (Viburnum spp.), kamélie (Camellia spp.), pěnišníky (Rhododendron spp.) a další okrasné druhy, ojediněle buk lesní (Fagus sylvatica), dub (Quercus spp.), modřín japonský (Larix kaempferi), modřín opadavý (Larix decidua).
Výskyt: USA, Kanada, Indie. V Evropě Německo, Nizozemsko, Velká Británie a Irsko, Belgie, Dánsko, Chorvatsko, Norsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. V ČR byl výskyt zjištěn v roce 2003 na rostlině kaliny (Viburnum × bodnantense) z Itálie, v roce 2009 na pěnišníku (Rhododendron sp.), v roce 2011 na Pieris japonica, dovezené z Nizozemska, další jednotlivé nálezy byly potvrzeny rovněž na dovezeném rostlinném materiálu.
Symptomy: velmi variabilní, korové nekrózy na kmenech, výtok exsudátu, spála a nekrózy listů, odumírání výhonů a celých rostlin, skvrnitost listů, na listech hnědé difúzní skvrny od okrajů listové čepele, nemusí být vždy patrný, někdy bývá smýván deštěm nebo vysychá a na kůře se zůstávají jen hnědé skvrny, celkové chřadnutí dřeviny až její odumírání.
VÍCE ZDE: EAGRI, EPPO

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

(syn. Mycosphaerella gibsonii)
Hostitelé: borovice (Pinus spp.).
Výskyt: jihovýchodní Asie, jižní Afrika, Střední Amerika a Karibské oblasti (Jamajka, Nikaragua) a Oceánie: Papua-Nová Guinea.
Symptomy: sypavka vyskytující se u sazenic, snadno zaměnitelná s jinými sypavkami u borovice, na nejstarších jehlicích zpočátku světle zelené až žluto hnědé a nakonec hnědé skvrny, postupně se zvětšují a jehlice odumírají od špičky směrem k bázi, při silné nákaze odumírají celé sazenice.
VÍCE ZDE: EAGRI

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

Hostitelé: jilm americký (Ulmus americana), j. čínský (U. parviflora), j. drsný (U. glabra), j. habrolistý (U. minor), j. křídlatý (U. alata), j. vaz (U. laevis), zelkova pilovitá (Zelkova serrata).
Výskyt: Asie – Čína, Rusko, Severní Amerika – Kanada, USA.
Symptomy: zpočátku žluté skvrny na listech, později hnědnoucí, uprostřed skvrn narůstají černá stromata, listy mohou předčasně opadávat.
VÍCE ZDE: EAGRI

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

Hostitelé: hrušeň (Pyrus spp.)
Výskyt: Asie – Čína, Japonsko, Korea, Taiwan.
Symptomy: skvrny na listech, řapících, plodech a mladých výhonech mají charakter strupovitosti, na plodech jsou léze nerovné, praskající, častý je předčasný opad listů a plodů.
VÍCE ZDE: EPPO