Poškození bleskem

POŠKOZOVANÉ DŘEVINY: většina druhů dřevin; nejvíce stromy s dobře vodivými pletivy či s široce rozvětveným a hlubokým kořenovým systémem, např. starší duby, borovice a smrky; méně jsou poškozovány stromy, u kterých se rychle smáčí kůra, jako jsou např. buk, habr, javor atd.

POPIS POŠKOZENÍ: rozštípnutí stromu, potrhání pletiv, kůry, eventuelně i dřeva stromu, zasmolení; vznik bleskových kol, tj. poškození okolních stromů přenosem výboje přes kořeny – fyziologické poruchy, narušení vodního režimu, poškození kořenů, zapaření lýka; sekundárně také riziko vzniku lesního požáru, v ČR je ovšem blesk příčinou pouze cca 1 % lesních požárů, v boreálních lesích to může být až kolem 60 %.